მოცემული წესები და პირობები წარმოადგენს მომხმარებელსა და Azraki.ge-ს შორის მიღწეულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს ვებ-გვერდით სარგებლობის წესებს.

ზოგადი დებულებები

Azraki.ge -ს პროდუქტის შეძენისა თუ მომსახურებით სარგებლობისას, თქვენ ეთანხმებით ვებ-გვერდზე მითითებულ წესებსა და პირობებს.

Azraki.g იტოვებს უფლებას, წესები და პირობები საჭიროებისამებრ შეცვალოს, ყოველგვარი წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ცვლილებებამდე შეძენილ პროდუქტსა თუ მომსახურებაზე გავრცელდება ის წესები, რომელიც ძალაში იყო შეძენის მომენტში.

რეგისტრაცია

პროდუქტის ან მომსახურების შესაკვეთად, მომხმარებელმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია. რეგისტრაციისას მომხმარებელმა უნდა მიუთითოს რეალური მონაცემები. რეგისტრაციისთვის სავალდებულოა პიროვნება იყოს სრულწლოვანი. პასუხისმგებლობა რეგისტრაციის დროს შეყვანილ ინფორმაციაზე ეკისრება მომხმარებელს.

Azraki.ge იღებს ვალდებულებას, მითითებული ინფორმაცია შეინახოს კონფიდენციალურად და გასცეს მხოლოდ პროდუქტის/მომსახურების მიწოდებაზე პასუხისმგებელ მხარეებზე.

შეკვეთის განთავსებისა და მიწოდების პირობები

  • შეკვეთა გაფორმებულად ითვლება მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი თანხმობას განაცხადებს Azraki.ge-ს წესებსა და პირობებზე.
  • პროდუქტის ხელმისაწვდომია როგორც მთელი ქვეყნის, ისე მის ფარგლებს გარეთაც.
  • შეკვეთის განთავსების შემდეგ ოპერატორი უკავშირდება მომხარებელს და ატყობინებს თანხის ჩარიცხვის/რეგისტრაციის შესახებ.
  • შეძენილი ფასების შესახებ მომხმარებელი ინფორმაციას იღებს შეკვეთის გაფორმებამდე.

ანგარიშსწორების პირობები

Azraki.ge-ზე პროდუქტის ან მომსახურების ღირებულების გადახდა შესაძლებელია საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული ბანკების მიერ ემიტირებული (VISA და MASTERCARD) სისტემების საგადასახადო ბარათებით, ან ნაღდი ანგარიშსწორებით.

თანხის დაბრუნების პირობები

Azraki.ge-ზე შეძენილი პროდუქტის თანხის დაბრუნება მომხმარებელს შეუძლია იმ შმეთხვევაში, თუ:
მომხარებელს პროდუქტით სარგებლობა ჯერ არ დაიუწყია;
პროდუქტის გააქტიურებამდე დარჩენილია მინიმუმ 48 საათი.

თანხის დაბრუნების შესახებ მომხმარებლის მოთხოვნის შემთხვევაში თანხა იმავე ანგარიშზე დაბრუნდება 2-3 სამუშაო დღეში.

საკონტაქტო:

თბილისი

  • თინა იოსებიძის ქუჩა 57, ქავთარაძის 44
  • 0322015 15 40
  • info@azraki.ge
  • კომპანიის საიდეტიფიკაციო კოდი: 405202864 „შპს აზროვნების აკადემია“

 

კონფიდენციალურობის პირობები

ვებგვერდზე Azraki.ge-ზე ვიზიტის დროს ვალდებული ხართ გაეცნოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. შესაძლებელია წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში განხორციელდეს ცვლილებები და დამატებები, შესაბამისად Azraki.ge-ზე მოგიწოდებთ, რომ პერიოდულად გადაამოწმოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

მომხმარებელი, რომელიც Azraki.ge-ზე -ს საკუთარი სურვილით მიაწოდებს პერსონალური ხასიათის ინფორმაციას, ის ავტომატურად ანიჭებს უფლებამოსილებას Azraki.ge-ზე -ს გამოიყენოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები შენახვისა და დამუშავების მიზნით.

წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განსაზღვრავს Azraki.ge-ის მომხმარებელთა პერსონალური ხასიათის მონაცემების დამუშავების წესს, მიზნებს, გამოყენებისა და შენახვის პირობებს. „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, Azraki.ge-ის მიზანია მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაცვა.

წინამდებარე დოკუმენტი (კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) წარმოადგენს Azraki.ge-ის ვებგვერდით სარგებლობის წესებისა და პირობების განუყოფელ ნაწილს, რომელიც არის ორმხრივი მავალდებულებელი დოკუმენტი.